waves Vyškov

Montessori
 

Naším posláním je udělat vše proto, aby dítě mohlo co nejvíce samostatně, svými vlastními silami a tempem získávat nové vědomosti a dovednosti. Neznamená to však, odstraňovat mu z cesty překážky či manipulovat jeho vývoj. Ale připravit bezpečné a podnětné prostředí, které podpoří jeho přirozený vývoj, nezávislost a motivuje ho pro další cestu poznání.

Tým Průvodců

waves

Stimulovat život, nechat ho však svobodným, aby se rozvinul, to je první povinnost vychovatele. M.M.

Barbora Čuříková

hlavni průvodkyně v komunitní škole,
vedení DS a komunitní školy

Lucia Věžníková

hlavni průvodkyně v DS,
vedení DS a komunitní školy

Miluše Čuříková

průvodkyně DS

Barbora Zabloudilová

průvodkyně DS

Barbora Havrlantová

průvodkyně v komunitní škole

Martina Cigánková

průvodkyně DS

Montessori Metoda

First Class

O Montessori metodě

V rámci Montessori přístupu se dítě učí samo přirozenou cestou, ve vhodném prostředí a za pomoci průvodce, který je motivuje, respektuje a přizpůsobuje se mu. V duchu spolupráce, podpory objevování a samostatného zkoumání, umění vyjádřit svůj názor a uchopení své jedinečnosti a svých darů. Zároveň ukotveni v pravidlech, zodpovědnosti, ve svém těle, vědomém prožívání svých emocí, zdravých vztazích, ohleduplnosti, víry v sebe a své kvality.
Maria Montessori vytvořila krátká přikázání-připomenutí pro rodiče. Jsou jednoduchá, ale když se nad každým z nich zamyslíme, objevíme moudrost mnohadílných knih v několika slovech.

1. Děti učí to, co je obklopuje.
2. Je-li dítě často kritizováno, učí se odsuzovat.
3. Je-li dítě často chváleno, učí se hodnotit.
4. Je-li dítěti předváděna agresivita, učí se prát.
5. Jedná-li se s dítětem poctivě, učí se spravedlivosti.
6. Pokud se dítěti často smějí, učí se nesmělosti.
7. Jestliže dítě žije s pocitem bezpečí, učí se věřit.
8. Dostává-li dítě často vynadáno, naučí se pocitu provinilosti.
9. Pokud je dítěti často dáváno za pravdu, učí se mít k sobě dobrý vztah.
10. Dáváme-li dítěti často najevo shovívavost, naučí se být trpělivé.
11. Budeme-li dítě často povzbuzovat, získá sebedůvěru.
12. Žije-li dítě v přátelské atmosféře a cítí se potřebné, naučí se nalézat v tomto světě lásku.
13. Nemluvte o dítěti špatně – ať je přítomno nebo ne.
14. Soustřeďte se na rozvoj toho dobrého v dítěti, aby pro to špatné nezbylo místo.
15. Vždycky poslouchejte a odpovídejte dítěti, které na vás mluví.
16. Važte si dítěte, které udělalo chybu a dokáže ji hned nebo o něco později napravit.
17. Buďte připraveni pomoci dítěti, které ještě hledá a snažte se být nepozorováni tím, které už nalezlo.
18. Pomáhejte dítěti osvojit si to, co si neosvojilo dříve. Pomáhejte mu a naplňte přitom okolí starostlivostí, zdrženlivostí, tichem a láskou.
19. Když jednáte s dítětem, dodržujte vždycky ty nejlepší způsoby – dávejte mu to nejlepší, co je ve vás samých.

Cíl je společný - naše děti.

Second Training

Komunitni škola

Úlohou vzdělání v této době je pochopit svět jako celek, v němž mohou jednotlivci, různé kultury a národy existovat v mírovém soužití. Je to začátek nové generace dětí, které budou vnímat svobodněji, v souvislostech a srdcem.
Pohled na celek, souvislosti, principy, vzájemnou propojenost, řád, kterou Marie Montessori zavedla pod pojmem Kosmická výchova, je prvotní podstatou celého učení, seznamování dítěte s vesmírem, světem a samo se sebou. Od celku je teprve možné jít k jednotlivostem, k detailům. Kdo vlastně jsme? Odkud pocházíme? Kde jsme? Co je kolem mě? Proč jsme tu, a jak můžeme přispět?
Pomozme jim společně. Třeba tím, že budeme dále měnit sebe, náš způsob rodičovství, způsob vzdělávání. Buďme jim opravdovými průvodci na tomto světě, spojme se.

Náš den

Škola se otevírá v 7:30 hodin. Děti přicházejí do 8:30.
Od 8:30 hodin mají děti tříhodinový pracovní blok.
Dopolední pracovní blok končí mezi 12-12:30, zahrnuje i svačinu, pobyt na zahradě a poté oběd.
Odpolední blok činností probíhá pondělí, úterý a čtvrtek od 13:00 – 14:30 hodin, svačina a děti je možné vyzvednout od 14:30.
Pátek je v zimních měsících vyhrazen pro bruslení na zimní stadionu a pobytu venku, případně mají děti možnost využít tento čas k dokončování prací, výtvarné činnosti apod. V ostatních měsících je pátek expedičním dnem.

Co dalšího děti zažijí

Jednorázové akce a návštěvy
Děti podnikají výpravy za poznáním, plánují si výlety a exkurze. Navštěvují divadla, pracovní dílny, galerie, muzea, knihovny a jiné instituce. V dětech podporujeme vztah ke kultuře, k historii a přírodě a snažíme se jim ukázat krásu světa kolem nás.
Program ctností
Součástí výuky je také zaměření se na program ctností, procvičování a uvědomování si toho, co vede k rozvoji vlastností jako je úcta, spolupráce, přátelství, vytrvalost, pracovitost, laskavý jazyk, radost, nebo nápomocnost.
Tělocvik a plavání
Na tělocvik a jógu využíváme prostory Follow jogy - budova naproti školy.
Součástí našeho vzdělávacího programu je i výuka plavání v bazénu ve Vyškově, 1x za 14 dní.

Third Class

Montessori DS

Bambini vnímá každou rodinu zvlášť. Každá má jiný životní styl, jiné zkušenosti, jiné potřeby a přání, jiné životní tempo, jiné priority. Rodiče jsou velmi důležitou součástí trojúhelníku: dítě – průvodce – rodič. Společně podporujeme dítě v jeho vývoji ve šťastného dospělého, který vnímá své potřeby i potřeby jiných, spolupracujeme s každou rodinou zvlášť, poznáváme se, komunikujeme. Organizujeme pro rodiny bambini různorodé akce. Nabízíme Vám vstupní pohovor o dítěti, individuální konzultace dvakrát ročně a kdykoliv je třeba. Bavíme se při vítání a loučení se s dětmi, dostáváte informace a fotky v rámci našeho komunikačního kanálu. Vždy nás zajímá Váš názor, Vaše otázky, Vaše pocity.

Učitel je průvodcem dítěte na jeho cestě rozvoje. Následuje dítě. Má tři úkoly: 

1. POZOROVAT, POZOROVAT, POZOROVAT DĚTI pořád každý den s trpělivostí, zaujetím, láskou a bez předsudků, data z pozorování si každý den zapisovat, objektivně vyhodnocovat a následně reagovat pro každé dítě zvlášť.

2. SPOJOVAT DĚTI S PROSTŘEDÍM – na základě pozorování a hluboké znalosti dítěte ukazovat dětem, co se s materiály ve třídě dělá. Vězte, že to není na první pohled jasné a že každý materiál má více možností a posloupností, co se s ním dá objevovat a zkoumat.

3.PŘIPRAVOVAT PROSTŘEDÍ – proto se mu říká „připravené prostředí”. Je na míru věku a potřebám dětí, je nádherné, upravené, lákavé. I my dospělí bychom si hned něco chtěli vybrat! Připravené prostředí každé Montessori školky je tvořeno oblastmi PRAKTICKÉHO ŽIVOTA, SMYSLOVÉ VÝCHOVY, MATEMATIKY, JAZYKA A KULTURY (geografie, zoologie, botanika, výtvarné umění, věda, hudba). Všechny oblasti jako vše v metodě Marie Montessori jsou navzájem propojeny, ve všem je propracovaný systém, řád, logika a posloupnost.

A nad tím vším má nejdůležitější úkol – CHRÁNIT DÍTĚ, ABY HO NIKDO NERUŠIL, KDYŽ JE ZABRANÉ A SOUSTŘEDÍ SE! Ani já se svým oceněním, ani jiné dítě, ani málo času na práci a přerušení organizačními záležitostmi.
Pro toto vše se Montessori průvodce nepotřebuje jen profesionálně se vzdělávat – duchovní příprava učitele je základem pro jeho práci s dítětem. Musí hlavně neustále pracovat na sobě a svém přístupu k životu, sobě, dětem a lidem okolo.

Náš den

7:30 – 8.30 příchod dětí
8.30 – 11.30 pracovní cyklus, individuální svačinka
11.30 – 12.15 oběd
12.15 – 12.30 příprava na odpočinek a odchod dětí, které ten den odchází po obědě
12.30 – 13.30 odpočinek, práce či skupinky ve třídě pro ty, kteří neusnuli
13.30 – 15:00 pobyt venku nebo na zahradě, individuální svačinka
14:30 – 16:30 vyzvedávání dětí

Co dalšího děti zažijí

Jednorázové akce a návštěvy
Děti podnikají výpravy za poznáním, plánují si výlety a exkurze. Navštěvují divadla, pracovní dílny, galerie, muzea, knihovny a jiné instituce. V dětech podporujeme vztah ke kultuře, k historii a přírodě a snažíme se jim ukázat krásu světa kolem nás.
Program ctností
Součástí výuky je také zaměření se na program ctností, procvičování a uvědomování si toho, co vede k rozvoji vlastností jako je úcta, spolupráce, přátelství, vytrvalost, pracovitost, laskavý jazyk, radost, nebo nápomocnost.
Pohyb a pobyt venku
Pátek je v zimních měsících vyhrazen pro bruslení na zimní stadionu a pobytu venku. V ostatních měsících je pátek expedičním dnem. 1x za 14 dní návštěva stáje v Drysicích.

pro rodiče

waves
KONTAKT NA NÁS

Svatopluka Čecha 202/10, Město, 682 01 Vyškov
+420 777 441 079 Čuříková Barbora
+420 605 821 345 Vežníková Lucia
+420 777 634 314 Čuříková Miluše
Email: [email protected]
Facebook: Stránka bambini Vyškov

Dokumenty pro rodiče


Název zařízení: DĚTSKÁ SKUPINA BAMBINI
Provozovatel dětské skupiny: bambini Vyškov z.s., IČO 02368021
Kapacita DS: 22 dětí
Provozní doba DS: pondělí - pátek od 7:30 do 16:30
Podrobněji jsou vnitřní pravidla dětské skupiny stanovena v pdf. dokumentu STÁHNOUT provozní řád

Plán výchovy a péče v dětské skupině. popisuje metody výchovy a péče podle metodiky Montessori. STÁHNOUT plán výchovy

Informace o cenách v dětské skupině STÁHNOUT dokument školné

© 2024 bambini Vyškov, Svatopluka Čecha 202/10 Vyškov, 682 01